Panel Mieszkańcaemailemail

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

 

PSZOK od dnia 1 stycznia 2018 r.

PSZOK prowadzony przez Gminę Góra Kalwaria mieści się przy ul. Skierniewickiej w Górze Kalwarii.

 

 

 

PSZOK czynny jest 3 dni w tygodniu, przez cały rok, oprócz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w dniach:

1) w okresie od początku maja do końca października w poniedziałki, środy i soboty w godzinach 10:00 - 20:00,

w pozostałych miesiącach:

a) w poniedziałki i środy w godzinach od 12:00 do 18:00,

b) w soboty w godzinach od 10:00 do 18:00.

PSZOK przyjmuje odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, wytworzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Góra Kalwaria.

Właściciel nieruchomości oddając odpady komunalne na PSZOK zobowiązany jest okazać potwierdzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni miesiąc.

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych na PSZOK:

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

2. Odpady niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe i opakowania po nich),

3. Oleje samochodowe max do 5 litrów jednorazowo,

4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe (stoły, szafy, kanapy, materace, dywany, wózki, rowery itp.),

5. Zużyte opony z samochodów osobowych,

6. Odpady ulegające biodegradacji, zawierające odpady zielone (pozostałości z jedzenia, skoszona trawa, liście, rozdrobnione gałęzie itp.),

7. Pojedyncze okna (szyby należy usunąć i umieścić w pojemniku na szkło),

8. Żarówki,

9. Zabawki,

10. Styropian stanowiący część opakowań (np. po sprzęcie AGD),

11. Baterie i akumulatory,

12. Popiół w workach,

13. Papier,

14. Szkło,

15. Metale,

16. Tworzywa sztuczne,

17. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilościach: 

a.1m3 na rok w przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, w tym szeregowej, grupowej,

b.0,5 m3  na rok, na jeden lokal mieszkalny w przypadku nieruchomości w zabudowie wielolokalowej.

18. Przeterminowane leki,

19. Chemikalia.

20. Tekstylia

Odpady nie przyjmowane w PSZOK:

1. Zmieszane odpady komunalne,

2. Odpady budowlane i rozbiórkowe, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje, że powstają na nieruchomości niezamieszkałej lub w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki budynku lub obiektu na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlanoarchitektonicznej,

3. Odpady zawierające azbest, papę, smołę itp.,

4. Odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych,

5. Odpady nieprawidłowo zabezpieczone (płynne, w uszkodzonych opakowaniach, zanieczyszczone),

6. Wełna mineralna, styropian budowlany (np. z ocieplenia budynku),

7. Części samochodowe,

8. Karpy drzew.