Ankieta odpady bio

Ankieta odpady bio

Szanowni Mieszkańcy, w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska (w skrócie MKiŚ) z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. Z 2021 r., poz. 1530) oraz decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1004 z dnia 7 czerwca 2019 r. określającej zasady obliczania, weryfikacji i zgłaszania danych dotyczących odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE prosimy Mieszkańców Gminy Góra Kalwaria posiadających na własnych posesjach przydomowe kompostowniki (posiadających zwolnienie z części opłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) o wypełnianie oraz złożenie ankiety dotyczącej zagospodarowania odpadów biodegradowalnych BIO (kompostownik) na terenie Gminy Góra Kalwaria.

Informacje te umożliwią ustalenie ilości odpadów biodegradowalnych wytwarzanych i zagospodarowanych przez mieszkańców Gminy Góra Kalwaria, a które nie są oddawane do gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Wypełnioną ankietę należy przekazać w terminie do 30 czerwca 2022 r. do Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria lub wysłać pocztą elektroniczną na adres reklamacje.odpady@gorakalwaria.pl