Śmieci po nowemu…

Śmieci po nowemu…

NIE WYRZUCAJ ŚMIECI DO LASU !!!


CENNE SUROWCE NA ŚMIETNIKU

W Polsce aż 71% śmieci trafia na wysypiska, a tylko 11% do recyklingu.

Przemyślane zakupy

Kupuj rzeczy, których naprawde potrzebujesz nie marnuj żywności

Segreguj ! Śmieci to cenny surowiec

KOMPOSTOWANIE

Oddzielaj bioodpady, to naturalny i przydatny w ogrodzie kompost

ODDZIELAJ ŚMIECI PROBLEMATYCZNE

Leki, zużytu sprżet RTV/AGD (etc…) oddawaj do punktów zbiórki selektywnej


OD 1 LIPCA NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI


Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informuję, że został zakończony etap zbierania przez ankieterów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi. W przypadku kiedy ankieter nie zastał Państwa w domu, bądź z  innych przyczyn nie została wypełniona deklaracja, uprzejmie proszę o  niezwłoczne wypełnienie i dostarczenie deklaracji. Niedostarczenie deklaracji do 3 czerwca 2013r. spowoduje wszczęcie postępowania administracyjnego ustalającego opłatę.

Druk deklaracji można pobrać ze strony internetowej   lub otrzymać w Urzędzie. Wypełnioną deklarację należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. 3-go Maja 10, parter).


Stawki opłat za gospodarowanie odpadami

Rada Gminy uchwałą numer XXXV/392/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. ustaliła stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rada Gminy uchwałą numer XXXV/392/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. ustaliła stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się na 19 złotych za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość oraz

Niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się na 11 złotych za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Analiza definicji miejsca zamieszkania.

Analiza definicji miejsca zamieszkania.

Na gruncie rozporządzenia WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy  nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008r. w sparwie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz.Urz. UE L 218 z 13.08.2008, s. 14) w przepisie art. 2 lit. d, należy uznać, iż osoba zamieszkuje na danej nieruchomości (jest jej “mieszkańcem”), jeżeli w tym miejscu zazwyczaj przebywa (bytuje) i spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.


INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI,

NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Od 1 lipca 2013 r. ustawa z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) wprowadza nowy sposób gospodarowania odpadami w Gminie.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a wytwarzane są odpady komunalne, zobowiązani są do zawierania indywidualnych umów na  odbiór tych odpadów.

NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Zasady Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Góra Kalwaria

Zapraszamy do zapoznania się z broszurką informacyjną, która pomoże Państwu poznać nowe Zasady Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Góra Kalwaria.

Czy już wypowiedziałeś umowę na odbiór odpadów ?

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Czy wypowiedziałeś już umowę na odbiór odpadów?

Od 1 lipca 2013r., właściciele nieruchomości zostaną objęci przez gminę nowym systemem gospodarowania odpadami i będą zobowiązani uiszczać opłaty na rzecz gminy.

Aby uniknąć płacenia dwa razy za to samo, właściciele nieruchomości powinni z odpowiednim wyprzedzeniem wypowiedzieć umowę z dotychczasowym przedsiębiorcą, odbierającym odpady komunalne, tak, aby wygasła ona z dniem 30czerwca 2013r.

W ustawie nie ma bowiem zapisu, który pozwala na automatyczne rozwiązanie umów w całym kraju ze wszystkimi przedsiębiorcami. Ustawa śmieciowa całkowicie zmienia odpowiedzialność za wywóz śmieci w  gminach. Dotychczas właściciele nieruchomości, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe zobowiązani byli do podpisania umowy na wywóz odpadów z wybraną firmą. Od 1 lipca to gmina przejmuje ten obowiązek.


Co się zmieni po wejściu nowej ustawy

Na skróty