LEKI

LEKI


Zużyte leki oddaj do Apteki. !!!

Gmina Góra Kalwaria we wszystkich Aptekach na terenie gminy rozstawiła pojemniki do zbierania przeterminowanych leków.

Mieszkańcy zamiast wyrzucać je do śmieci mogą przynosić je do aptek, skąd zostaną odebrane i zutylizowane przez profesjonalną firmę.

Dzięki takiej akcji zdecydowanie mniejsza ilość tych niebezpiecznych odpadów trafia na  składowisko,

Odpady medyczne to substancje stałe, ciekłe i gazowe powstające przy leczeniu, diagnozowaniu oraz profilaktyce, w działalności medycznej prowadzonej w obiektach lecznictwa zamkniętego, otwartego oraz w  obiektach badawczych i eksperymentalnych.

Odpady medyczne powstają w różnych jednostkach opieki zdrowotnej, takich jak: szpitale ogólne, szpitale psychiatryczne, sanatoria rehabilitacyjne, ośrodki leczenia odwykowego, ośrodki rehabilitacyjne dla narkomanów, zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze, zakłady leczniczo wychowawcze, zakłady opiekuńczo – lecznicze, szpitale uzdrowiskowe, sanatoria uzdrowiskowe, hospicja, przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, punkty lekarskie, praktyki lekarskie (indywidualne, indywidualne specjalistyczne i  grupowe).

Dotychczasowy stan gospodarki odpadami medycznymi w  kraju jest niezadowalający. Często zdarza się, że odpady medyczne bez odpowiedniego zabezpieczenia trafiają na wysypiska odpadów komunalnych lub spalane są w kotłowniach szpitalnych. Problematyka prawidłowego usuwania i unieszkodliwiania odpadów medycznych stanowi aktualnie jeden z  istotnych problemów dostrzeganych przez służby sanitarno-epidemiologiczne i ochrony środowiska głównie z uwagi na  rozproszenie miejsc powstawania tych odpadów. Aby rozwiązać problem prawidłowej gospodarki odpadami medycznymi należy poznać aktualny stan w  zakresie ich powstawania, metod unieszkodliwiania oraz mocy przerobowych instalacji. W niniejszym artykule przedstawiono gospodarkę niebezpiecznymi odpadami medycznymi w województwie śląskim na tle istniejących przepisów prawnych.


Wykaz placówek, do których można oddać przeterminowane leki:

 1. Apteka – Baniocha, ul. Puławska 14
 2. Apteka – Góra Kalwaria, ul. Chopina 2
 3. Apteka – Góra Kalwaria, ul. Dominikańska 2/4
 4. Apteka – Góra Kalwaria ul. Dominikańska 7
 5.  Apteka – Góra Kalwaria , ul. Dominikańska 8
 6. Apteka – Góra Kalwaria, ul. Pijarska 36
 7. Apteka – Góra Kalwaria ul. Pijarska 65
 8. Apteka – Góra Kalwaria ul. Pijarska 97C
 9.  Apteka – Góra Kalwaria Ks. Popiełuszki 2A
 10. Apteka – Łubna, Łubińska 1a
 11.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Góra Kalwaria ul. Por. Białka 4
 12.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej filia w Baniosze – Baniocha, ul. Puławska 2A
 13. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej filia w Sobikowie – Sobików 14

Na skróty