CIEKAWOSTKI

CIEKAWOSTKI


Drzewko za makulaturę

Od środy, 21 marca, powracamy z akcją “Drzewko za makulaturę”!
II edycję zaczynamy z pierwszym dniem wiosny i przyjmujemy paczki ze starymi książkami oraz prasą, do 31.05.

Wymiana voucherów na sadzonki nastąpi 15.06.2019. Zachęcamy do udziału

Pełny regulamin: http://biblioteka.gorakalwaria.pl/651-Konkursy.htm

Zachęcamy również do śledzenia zakładki zaproszenia: http://biblioteka.gorakalwaria.pl/651-Zaproszenia.htm


Góra Kalwaria

Środowisko przyrodnicze gminy Góra Kalwaria
Charakterystyka klimatu gminy Góra Kalwaria:
Walory środowiska naturalnego
Dane statystyczne
Nasza gmina
Rzeźba terenu
Stosunki wodne

Gmina Góra Kalwaria leży na obszarze Niziny Środkowo – Mazowieckiej, na której strukturę składają się dwa mezoregiony: Dolina Środkowej Wisły obejmująca odcinek od Warszawy do Puław. Do tego mezoregionu zaliczamy wydmowy taras piaszczysty oraz niższy łąkowy taras zalewowy.

W okolicach Czerska posiada szerokość ok. 10 km i tworzą ją szerokie tarasy rzeki Wisły zbudowane z mad (iły i piaski) oraz Równina Warszawska: ciągnie się od Warszawy po dolinę Pilicy, po lewej stronie Doliny Środkowej Wisły. Jest to zdenudowana powierzchnia akumulacji lodowcowej.

Intensywnie wykorzystywana rolniczo z wysokim udziałem warzywnictwa, sadownictwa i uprawy kwiatów.

Klimat: umiarkowany
Średnia temperatura powietrza w zimie: 2,9 oC
Średnia temperatura powietrza w lecie: 18,6 oC

W skali rocznej:
średnia temperatura powietrza: 7,8 oC
liczba dni z mrozem: od 30 do 50 dni
liczba dni z przymrozkami: od 100 do 110 dnidługość okresu wegetacyjnego: od 210 do 220 dni

Roczna suma opadów: 530 mm

Gmina Góra Kalwaria dysponuje wieloma walorami środowiska naturalnego, których utrzymanie jest niezwykle istotne, ponieważ stanowią razem z kompleksami zabytkowymi najważniejszą atrakcję przyciągającą osoby zainteresowane rekreacją jak również osiedlaniem się na terenie gminy. Do walorów tych zaliczymy:

Chojnowski Park Krajobrazowy i jego otulinę.

Rezerwat Łachy Brzeskie – jest to jedyny rezerwat przyrody na terenie gminy Góra Kalwaria, ochroną objęto wyspy, łachy piaszczyste, wody płynące Wisły o łącznej powierzchni 476,31 ha.

Malownicze położenie na skarpie wiślanej z widokiem na pradolinę Wisły – w obszarze, której ustalone jest ograniczenie zabudowy do niezbędnej zabudowy siedliskowej oraz zachowanie wglądu ze skarpy w dolinę Wisły.

Pomniki przyrody – których na terenie gminy znajduje się 19– są to:

 •  Dęby szypułkowe
 •  Klony zwyczajne
 •  Topola czarna
 •  Lipa drobnolistna
 •  Buk zwyczajny
 •  Topola biała
 •  Jezioro Czerskie

Przyrodnicze ciągi ekologiczne dolin rzek – Wisły, Małej, Czarnej, Zielonej i Cedronu oraz ciąg łączący dolinę Wisły z Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym – wymagające zachowania zalesienia na terenach przyległych.

Kompleksy leśne na terenie gminy, co, do których przewiduje się: dolesianie na terenach przyległych do lasu lub stanowiących enklawy, realizację przez inwestorów przemysłowych pasów zieleni izolacyjnej na obrzeżach ich terenów, ochronę i dolesianie w obrębie strefy uciążliwości wysypiska odpadów Łubna 1 .

Ogółem na terenie gminy znajduje się 7 703 ha obszarów prawnie chronionych, z czego 226,7 ha stanowią rezerwaty przyrody.

Gminę Góra Kalwaria zamieszkiwało, wg danych statystycznych na 31.12.2010 r., 25017 osób, co stanowiło prawie 16% ludności powiatu piaseczyńskiego (161 160) i prawie 0,5% ludności województwa mazowieckiego (5 242 911). Wskaźnik gęstości zaludnienia jak na gminę miejsko – wiejską z przeważającymi terenami rolniczymi jest stosunkowo duża i wynosi 173 osoby/km2. Była on mniejsza co prawda od średniej powiatowej – 260 osoby/km2 ale większa od średniej wojewódzkiej – 143 osoby/km2.Wśród gmin powiatu piaseczyńskiego, gmina Góra Kalwaria zajmuje 2 lokatę pod względem liczby ludności (na 6 gmin). Największą miejscowością gminy jest oczywiście Góra Kalwaria (11 428 mieszkańców – ponad 40% wszystkich mieszkańców gminy) i jest ona trzecim co do wielkości miastem powiatu piaseczyńskiego po Piasecznie i Konstancinie – Jeziornej.

Gmina Góra Kalwaria leży na pograniczu Równiny Warszawskiej i doliny środkowej Wisły, w centralnej części województwa mazowieckiego. Od granic Warszawy dzieli ją ok. 20 km (35 km od centrum). Odległość z miasta Góra Kalwaria do stolicy powiatu w Piasecznie wynosi ok. 15 km.

Sąsiaduje z gminami:

 • od północy – Konstancinem-Jeziorną i Piasecznem
 • od wschodu – Karczewem (przez Wisłę)
 • od południa – Chynowem i Warką
 • od zachodu – Prażmowem.

Największym atutem gminy jest jej położenie. Niedaleko Warszawy, na skrzyżowaniu szlaków (drogowych i kolejowych) wschód – zachód i północ – południe. Rolniczy charakter południowej części (malowniczy kompleks sadów i lasów) kontrastuje z przemysłową północą. Pośrodku leży Góra Kalwaria – główny ośrodek mieszkaniowy, przemysłowy i administracyjny gminy. Strefa północna (rejon wsi Baniocha) to tereny przeznaczone głównie pod działalność usługową, np. hale magazynowe i hurtownie oraz przemysł nieuciążliwy dla środowiska. Nie wyklucza się jednak budownictwa mieszkaniowego – szczególnie na zachodzie strefy.

Istnienie w tym rejonie największego w Polsce wysypiska śmieci zmusza wciąż do stawiania nowych pytań o przyszłość tego rejonu. Południowa część gminy przewidziana jest pod inwestycje sportowo – rekreacyjne oraz budownictwo mieszkaniowe.

Istnieją tu również sprzyjające warunki dla przemysłu przetwórczego. Zagłębie owocowo –sadownicze (największe w Europie) zapewnia stabilne dostawy surowca. Gmina posiada wiele walorów krajoznawczych i przyrodniczych, z których najważniejsze to malownicze położenie na skarpie wiślanej z widokiem na pradolinę Wisły, historyczne zespoły urbanistyczno – budowlane w mieście Góra Kalwaria i Czersku.

W ujęciu regionalnym teren gminy Góra Kalwaria stanowi południową część Kotliny Warszawskiej.

W obrębie Kotliny Warszawskiej występują dwie duże jednostki morfologiczne, które w terenie odgraniczają się wyraźną krawędzią – skarpą wiślaną.

Dolina Wisły. W obrębie tej jednostki morfologicznej można wyznaczyć:
a) wyższy taras nad zalewowy,
b) niższy taras nad zalewowy,
c) wyższy taras zalewowy,
d) niższy taras zalewowy

Są to:
1) dolina Wisły,
2) wysoczyzna morenowa (lodowcowa)

Wysoczyznę morenową tworzy prawie płaska powierzchnia. Jest ona wyniesiona na wysokość ok. 117 m n.p.m. i opada w kierunku wschodnim ku Wiśle.

W obrębie wysoczyzny wyróżnić można ponadto:
a) wzgórza moren czołowych,
b) równinę jeziorną,
c) formy dolinne.

Cała powierzchnia Gminy Góra Kalwaria znajduje się w dolinie rzeki Wisły, której długość odcinka na terenie gminy wynosi 21 km. Do największych cieków płynących przez teren gminy oprócz tego należą: rzeka Cedron, rzeka Czarna, rzeka Mała. Na terenie gminy Góra Kalwaria znajduje się końcowy, dolny odcinek Czarnej. Czarna wpływa na teren gminy Góra Kalwaria ok. 750 m na południe od miejscowości Kiełbaska, płynie wzdłuż drogi przebiegającej przez tę miejscowość w kierunku północnym.

Źródła Cedronu jak i jego ujście znajduje się na terenie gminy. Jego źródliska znajdują się pomiędzy Kolonią Sobików a Krzymowem w centralnej części analizowanego obszaru. Cedron płynie początkowo w kierunku południowo-wschodnim, przepływa pod drogą krajową nr 50, płynie dalej w tym kierunku, aż do okolic Linina, gdzie przepływając pod drogą krajową nr 79 wpływa do doliny Wisły, zmieniając kierunek początkowo na północnowschodni, a od Czerska na północny. Płynie dalej wzdłuż skarpy Wiślanej i na wysokości Góry Kalwarii zasila Wisłę. Źródła Małej znajdują się w centralnej części terenu pomiędzy Krzakami Czaplinkowskimi a Kolonią Sobików, płynie przez miejscowości Ługówka i Sierzchów w kierunku północno-zachodnim, na północ od Kątów opuszcza teren gminy Góra Kalwaria.

Na terenie gminy występują takie cieki jak jeziora ( Jezioro Czerskie) natomiast nie występują sztuczne zbiorniki wodne.

Powierzchnia gminy Góra Kalwaria wynosi 14 500 ha. Gmina Góra Kalwaria jest gminą miejsko-wiejską a więc w jej skład oprócz terenów miejskich wchodzą również jednostki osadnicze o charakterze wiejskim.

Użytkowanie gruntów na terenie gminy Góra Kalwaria jednoznacznie wskazuje na jej rolniczo-przemysłowy charakter. Ponad 61% powierzchni gminy stanowią użytki rolne. Stąd też na terenie gminy w największym stopniu rozwinięte jest rolnictwo – głównie sadownictwo. Przemysł skoncentrowany jest tak naprawdę jedynie wokół miasta Góra Kalwaria i miejscowości Baniocha. Stosunkowo duży odsetek powierzchni gminy stanowią lasy – 19%. Jednakże gmina nie odgrywa jakiejś zasadniczej roli na turystycznej mapie Polski. Powierzchnia gminy stanowi prawie 30% powierzchni powiatu piaseczyńskiego i należy do jednej z większych z sześciu gmin wchodzących w skład powiatu.


PAMIĘTAJMY O USUWANIU ŚNIEGU I SOPLI

PAMIĘTAJMY O USUWANIU ŚNIEGU I SOPLI

Szanowni Mieszkańcy,

przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości).

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, należy również usunąć sople lodowe powstałe na nieruchomości. Prace związane z usuwaniem sopli oraz nawisów śnieżnych prowadzić należy z zachowaniem ostrożności, szczególnie w miejscach, gdzie występują ciągi pieszo-jezdne.

Odbiór poświątecznych choinek

Odbiór poświątecznych choinek

Szanowni Państwo,

odbiór “poświatecznych” choinek odbywa się w następujący sposób:

– dla zabudowy jednorodzinnej i szeregowej – pocięte drzewka należy umieścić w brązowych workach przeznaczonych dla frakcji BIO,

– dla zabudowy wielolokalowej – drzewka należy składowac w altanach śmietnikowych.

choinki zostaną sukcesywnie zabierane podczas odbiorów frakcji BIO zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Przypominamy również, iż choinki (w całości) można zawieźć do PSZOK znjdującego sie na ulicy Skierniewickiej 6 w Górze Kalwarii.

Na skróty