Azbest

Azbest


Burmistrz Miasta i Gminy Góra  Kalwaria informuje, iż Gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Gospodarki na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

W związku z powyższym na terenie Gminy zostanie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest przez pracowników Firmy AT GROUP S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie. Osoby przeprowadzające inwentaryzację będą posiadały stosowne upoważnienie. Przeprowadzona inwentaryzacja posłuży do opracowania Programu Usuwania Azbestu
i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy, który umożliwi pozyskanie środków finansowych na demontaż, transport
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. 

Prosimy o wyrozumiałość i udzielanie pracownikom Firmy AT GROUP S.A. niezbędnych informacji w celu pełnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Więcej informacji na temat wyrobów zawierających azbest na stronie internetowej www.polskabezazbestu.pl.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony Ministerstwa Gospodarki poświęconej Programowi Oczyszczania Kraju z Azbestu.

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria


Azbest jest nazwą ogólną obejmującą włókniste minerały z grupy serpentynów i amfiboli. Nazwa ta wywodzi się od greckiego słowa “asbestos” i oznaczającego “niewygasający” lub “niezniszczalny”. Starożytni Grecy stosowali go bowiem do wyrobu knotów w lampach oliwnych. Surowcem powszechnie stosowanym stał się dopiero w XX wieku.

Dzięki od dawna znanej i cenionej odporności na wysoką temperaturę, trzy minerały azbestowe zyskały popularność i szerokie zastosowanie w  gospodarce światowej. Są to: najbardziej rozpowszechniony chryzotyl (azbest biały), w mniejszym stopniu wykorzystywany krokidolit (azbest niebieski) i jeszcze rzadziej stosowany amosyt (azbest brązowy).

Pomimo szerokiego zastosowania praktycznego materiały zawierające azbest należą do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i z tego powodu powinny podlegać sukcesywnej eliminacji. Odpady zwierające azbest należą do odpadów niebezpiecznych a gospodarka nimi wymaga prawidłowego prowadzenia oraz szczególnej kontroli. Szczególne zasady postępowania z odpadami azbestowymi reguluje szereg przepisów m.in. ustawa o zakazie stosowania azbestu, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach oraz związane z nimi rozporządzenia wykonawcze. Najważniejszym jednak dokumentem określającym organizację i przebieg wycofania azbestu z gospodarki jest “Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na  terytorium Polski” przyjęty przez Radę Ministrów w maju 2002 r.

Specyficzne właściwości azbestu – niepalność, wytrzymałość mechaniczna i  termiczna oraz elastyczność – sprawiły, że azbest znalazł szerokie zastosowanie w różnego rodzaju technologiach przemysłowych. Po nagrzaniu do 350°C odporność mechaniczna włókien azbestu spada zaledwie o 20% (spowodowane to jest usunięciem części wody). Natomiast po przyjęciu wody z wilgotnego otoczenia wraca do poprzedniego stanu. Dopiero temperatura ponad 700°C powoduje całkowite odparowanie wody i  nieodwracalne zniszczenie materiału (włókna tracą elastyczność i  zaczynają się kruszyć).

Największa ilość tego surowca (około 85% całkowitego zużycia) wykorzystywana była w produkcji materiałów budowlanych, przede wszystkim do wytwarzania dachowych i elewacyjnych płyt azbestowo-cementowych. Stosowany był na dużą skalę do połowy lat osiemdziesiątych, czyli do momentu udowodnienia szkodliwego oddziaływania tego materiału na zdrowie ludzi.
Badania dowiodły rakotwórczego działania włókien azbestu, które przedostają się do  organizmu z wdychanym powietrzem. Są to włókna grubości mniejszej niż 3  m, długości większej niż 45 ?m (proporcja – długość: średnica > 3:1). Wdychanie azbestu może być przyczyną groźnych chorób, w tym azbestozy (pylicy azbestowej), zmian opłucnowych, międzybłonniaka opłucnej oraz raka płuc. Choroby te mają długi okres inkubacji i mogą ujawnić się nawet po 30 latach od chwili wchłonięcia włókien.

Azbest znalazł bardzo szerokie zastosowanie w różnego rodzaju technologiach przemysłowych, budownictwie, energetyce, transporcie w  postaci ponad 3000 wyrobów.
W Polsce największe ilości azbestu zużywano w różnych procesach produkcyjnych w  latach 70-tych – około 100 tys. Mg rocznie, natomiast w latach 80-tych ilość zużywanych wyrobów zmniejszyła się do około 60 tys. Mg, a na początku lat 90-tych do 30  tys. Mg.

Gmina Góra Kalwaria wykonując program usuwania azbestu w Polsce odbiera i utylizuje za darmo od właścicieli nieruchomości Miasta i Gminy Góra Kalwaria odpady zawierające azbest.

Mieszkaniec, który złożył wniosek o odbiór azbestu z nieruchomości, zobowiązany jest do odpowiedniego przygotowania odpadu do odbioru. Azbest należy złożyć na paletach i zabezpieczyć folią stretch. W przypadku niezabezpieczenia odpadu nie zostanie on odebrany, a właściciel nieruchomości zobligowany jest do złożenia kolejnego wniosku o odbiór azbestu z nieruchomości

Na skróty