PSZOK

PSZOK


PSZOK od dnia 1 stycznia 2022 r.

PSZOK prowadzony przez Gminę Góra Kalwaria mieści się przy ul. Skierniewickiej 6 w Górze Kalwarii.

PSZOK czynny jest 3 dni w tygodniu, przez cały rok, oprócz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w dniach:

a) we wtorki w godzinach od 12:00 – 19:00,

b) w piątki w godzina od 12:00-19:00,

b) w soboty w godzinach od 9:00 do 19:00.

PSZOK przyjmuje odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, wytworzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Góra Kalwaria.

Właściciel nieruchomości oddając odpady komunalne na PSZOK zobowiązany jest okazać potwierdzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni miesiąc.


Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych na PSZOK:

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

2. Odpady niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe i opakowania po nich),

3. Oleje samochodowe max do 5 litrów jednorazowo,

4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe (stoły, szafy, kanapy, materace, dywany, wózki, rowery itp.),

5. Zużyte opony,

6. Bioodpady,

7. Pojedyncze okna (szyby należy usunąć i umieścić w pojemniku na szkło),

8. Żarówki,

9. Zabawki,

10. Styropian stanowiący część opakowań (np. po sprzęcie AGD) (w żółtych workach),

11. Baterie i akumulatory,

12. Popiół w workach,

13. Papier,

14. Szkło,

15. Metale,

16. Tworzywa sztuczne,

17. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilościach:

a.1m3 na rok w przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, w tym szeregowej, grupowej,

b.0,5 m3  na rok, na jeden lokal mieszkalny w przypadku nieruchomości w zabudowie wielolokalowej.

18. Przeterminowane leki,

19. Chemikalia.

20. Tekstylia,

21. Odpady nieklasyfikujące się do odpadów medycznych powstałe
– w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
– w formie iniekcji i prowadzeni monitoringu substancji we krwi,
– w szczególności igły i strzykawki.


Odpady nieprzyjmowane w PSZOK:

1. Zmieszane odpady komunalne,

2. Odpady budowlane i rozbiórkowe, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje, że powstają na nieruchomości niezamieszkałej lub w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki budynku lub obiektu na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlanoarchitektonicznej,

3. Odpady zawierające azbest, papę, smołę itp.,

4. Odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych,

5. Odpady nieprawidłowo zabezpieczone (płynne, w uszkodzonych opakowaniach, zanieczyszczone),

6. Wełna mineralna, styropian budowlany (np. z ocieplenia budynku),

7. Części samochodowe,

8. Karpy drzew.

Na skróty