Wypełnij deklarację

Wypełnij deklarację

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria informuje, że stawki opłat za odpady wynoszą odpowiednio:

– za odpady segregowane 33,86 zł od osoby miesięcznie,

NIE MA MOŻLIWOŚCI NIESEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH.

W PRZYPADKU GDY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNEJ KOMPOSTUJE ODPADY W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM BURMISTRZ ZWALNIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. W TAKIM PRZYPADKU NALEŻY ZŁOŻYĆ NOWĄ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAI KOMUNALNYMI. DEKLARUJĄC KOMPOSTOWANIE. KWOTA ZWOLNIENIA W TAKIM PRZYPADKU WYNOSI 1,61 ZŁ OD OSOBY.

W przypadku gdy posiadają Państwo aktualną Kartę Dużej Rodziny istnieje możliwość uzyskania 10% zniżki na osobę w przypadku zadeklarowania segregacji odpadów komunalnych.

Aby zniżka była odliczona od ogólnej kwoty opłaty należy uzupełnić punkt E deklaracji wpisując numery kart dużej rodziny oraz poprawnie uzupełnić punkt E1.

Warunkiem koniecznym do korzystania z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz naliczenia opłaty jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 6m ust. 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Na podstawie art. 6m ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Ponadto zgodnie z art. 6i ust 2 w/w ustawy w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Deklarację można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria, przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres urzędu, lub drogą elektroniczną za pomocą panelu mieszkańca.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu w terminie do 14 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalnena indywidualne konto bankowe

np. opłatę za miesiąc maj należy uiścić do dnia 14 czerwca danego roku.

(Uchwała Rady Miejskiej Góry Kalwarii Nr XXVI/209/2016 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości).


Więcej informacji można uzyskać pod numerem infolinii odpadowej:

 22 484 33 33  czynnej w godzinach pracy urzędu

oraz pod adresem e-mail: reklamacje.odpady@gorakalwaria.pl

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/
Góra Kalwaria

Na skróty