II termin na złożenie dokumentów potwierdzających zawarcie umowy na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

II termin na złożenie dokumentów potwierdzających zawarcie umowy na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

PRZEDSIĘBIORCO!

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria informuje, iż przystępuje do kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Góra Kalwaria w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Do nieruchomości niezamieszkałych, w których wytwarzane są odpady komunalne zalicza się np. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, itp. Właściciele powyższych nieruchomości, którzy pozbywają się odpadów komunalnych i którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą odbierającym odpady, wpisanym do rejestru działalności regulowanej (wykaz podmiotów dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz na stronie internetowej www.gorakalwaria.odpadywgminie.pl w zakładce Gospodarka Odpadami).

W sytuacji, gdy nieruchomość składa się z  dwóch części, tj.  przeznaczoną na cele mieszkalne oraz działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym. Wówczas są oni zobowiązani do uiszczania opłaty w Urzędzie Gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją, a także do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej, (na której prowadzona jest działalność gospodarcza).

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do przedstawienia kopii zawartej umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne, w ostatecznym terminie do dnia 15 lipca 2023 r.

Dokumenty można dostarczyć w następujący sposób:

– zostawiając je w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria,

– przesłać na adres Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10 05-530 Góra Kalwaria

– przesłać skan lub czytelne zdjęcie dokumentów pocztą elektroniczną na adres mailowy: reklamacje.odpady@gorakalwaria.pl

Przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi na skutek prowadzonej działalności gospodarczej.

Jednocześnie informujemy, że przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych, grozi kara grzywny (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej oraz gdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą nie ma wydzielonego odrębnego pomieszczenia na jej prowadzenie, jego usługi opierają się na usługach intelektualnych (np. doradztwo prawne, usługi terapeutyczne, grafika komputerowa), bądź prowadzi je poza miejscem zamieszkania (np. usługi transportowe lub budowlane itp.), należy dostarczyć oświadczenie o rodzaju pełnionych usług, z zapisem, iż w związku z prowadzoną działalnością nie wytwarzają Państwo odpadów komunalnych, a także, że nie mają Państwo wydzielonego pomieszczenia na prowadzenie swojej działalności, a usługi prowadzone są poza miejscem zamieszkania. Pozwoli na zweryfikowanie przypadków, w których obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych nie jest wymagany.