Panel Mieszkańcaemailemail

Śmieci po nowemu...

NIE WYRZUCAJ ŚMIECI DO LASU !!!

Zapraszamy do zapoznania się z filmem.
Zapraszamy do zapoznania się z filmem.

CENNE SUROWCE NA ŚMIETNIKU

W Polsce aż 71% śmieci trafia na wysypiska, a tylko 11% do recyklingu.

Przemyślane zakupy

Kupuj rzeczy, których naprawde potrzebujesz nie marnuj żywności

Segreguj ! Śmieci to cenny surowiec

KOMPOSTOWANIE

Oddzielaj bioodpady, to naturalny i przydatny w ogrodzie kompost

ODDZIELAJ ŚMIECI PROBLEMATYCZNE

Leki, zużytu sprżet RTV/AGD (etc...) oddawaj do punktów zbiórki selektywnej 


OD 1 LIPCA NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

OD 1 LIPCA NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
Nowy system gospodarki odpadami ikonografia
Nowy system gospodarki odpadami ikonografia
Dlaczego zmieniliśmy system ? zapraszamy do obejrzenia filmu
Dlaczego zmieniliśmy system ? zapraszamy do obejrzenia filmu

Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informuję, że został zakończony etap zbierania przez ankieterów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi. W przypadku kiedy ankieter nie zastał Państwa w domu, bądź z  innych przyczyn nie została wypełniona deklaracja, uprzejmie proszę o  niezwłoczne wypełnienie i dostarczenie deklaracji. Niedostarczenie deklaracji do 3 czerwca 2013r. spowoduje wszczęcie postępowania administracyjnego ustalającego opłatę.

Druk deklaracji można pobrać ze strony internetowej   lub otrzymać w Urzędzie. Wypełnioną deklarację należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. 3-go Maja 10, parter).

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami

Rada Gminy uchwałą numer XXXV/392/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. ustaliła stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się na 19 złotych za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

 

 

Oraz

Niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się na 11 złotych za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

 

Analiza definicji miejsca zamieszkania.

Na gruncie rozporządzenia WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy  nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008r. w sparwie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz.Urz. UE L 218 z 13.08.2008, s. 14) w przepisie art. 2 lit. d, należy uznać, iż osoba zamieszkuje na danej nioruchomości (jest jej "mieszkańcem"), jeżeli w tym miejscu zazwyczaj przebywa (bytuje) i spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi. 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Od 1 lipca 2013 r. ustawa z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) wprowadza nowy sposób gospodarowania odpadami w Gminie.

 

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a wytwarzane są odpady komunalne, zobowiązani są do zawierania indywidualnych umów na  odbiór tych odpadów.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurką informacyjną, która pomoże Państwu poznać nowe Zasady Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Góra Kalwaria.

Czy już wypowiedziałeś umowę na odbiór odpadów ?

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH


ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY


Czy wypowiedziałeś już umowę na odbiór odpadów?

 

Od 1 lipca 2013r., właściciele nieruchomości zostaną objęci przez gminę nowym systemem gospodarowania odpadami i będą zobowiązani uiszczać opłaty na rzecz gminy.

 

Aby uniknąć płacenia dwa razy za to samo, właściciele nieruchomości powinni z odpowiednim

 

wyprzedzeniem wypowiedzieć umowę z dotychczasowym przedsiębiorcą, odbierającym odpady

 

komunalne, tak, aby wygasła ona z dniem 30czerwca 2013r.

 

W ustawie nie ma bowiem zapisu, który pozwala na automatyczne rozwiązanie

 

umów w całym kraju ze wszystkimi przedsiębiorcami.

 

Ustawa śmieciowa całkowicie zmienia odpowiedzialność za wywóz śmieci w 


gminach.

 

Dotychczas właściciele nieruchomości, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

 

zobowiązani byli do podpisania umowy na wywóz odpadów z wybraną firmą.

 

Od 1 lipca to gmina przejmuje ten obowiązek.

 

Wzór wypowiedzenia umowy można pobrać niżej.  

 


Co się zmieni po wejściu nowej ustawy

Co się zmieni po wejściu nowej ustawy

CO SIĘ ZMIENI PO WEJŚCIU NOWEJ USTAWY?

1 LIPCA 2013 ROKU ZACZNĄ OBOWIĄZYWAĆ NOWE ZADADY ODBIORU ODPADÓW.

To gmina będzie zajmować się twoimi odpadami. Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości. Dzięki temu nie będzie „opłacać się” wyrzucanie odpadów do lasu. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę opartą na określonej przez gminę podstawowej stawce, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady.

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Dlaczego zmieniono ustawę?
Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać.
Gmina, wymagając od nas właściwego postępowania ze śmieciami, jednocześnie zapewni nam do niego warunki, np. tworząc miejsca, w których będzie można pozbyć się nietypowych odpadów.

Co należy zrobić w przypadku już podpisanej umowy z firmą odbierającą odpady?
Od lipca 2013 r. usługę odbioru od właścicieli nieruchomości w zamian za opłatę zapewnia gmina. Właściciele nieruchomości do tego czasu powinni podjąć decyzję czy wypowiedzą umowę na odbieranie odpadów komunalnych zawartą indywidualnie. Opłata przekazywana gminie w zamian za świadczenie usługi odebrania i zagospodarowania odpadów będzie obowiązkowa.

Kto w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami jeżeli nieruchomość należy do gminy?
To proste. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?
W przypadku nie złożenia deklaracji prezydent, burmistrz lub wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Kto będzie sprawować nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odebranymi od nas śmieciami przez zbierającą je firmę?
Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem przez odbierającego odpadów będzie sprawować gmina.

Czy gmina zakupi pojemniki na odpady?
Mieszkaniec ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Gmina nie może zatem, zgodnie z przepisami, przejąć tego zadania jako elementu organizacji odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i pokrywać jego kosztów z pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina może ułatwić właścicielom nieruchomości realizację tego obowiązku, proponując jako dodatkową usługę, za dodatkową opłatą, wyposażenie w pojemniki. Gmina może realizować tę usługę za pośrednictwem przedsiębiorcy wyłonionego w przetargu, ale jemu również za takie dodatkowe świadczenie należy się dodatkowe wynagrodzenie.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurką informacyjną, która pomoże Państwu poznać nowe Zasady Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Góra Kalwaria.