Panel Mieszkańcaemailemail

Ciekawostki

Drzewko za makulaturę

Drzewko za makulaturę

Od środy, 21 marca, powracamy z akcją "Drzewko za makulaturę"! 
II edycję zaczynamy z pierwszym dniem wiosny i przyjmujemy paczki ze starymi książkami oraz prasą, do 31.05.

Wymiana voucherów na sadzonki nastąpi 15.06.2019. Zachęcamy do udziału 

 

Pełny regulamin: http://biblioteka.gorakalwaria.pl/651-Konkursy.htm

Zachęcamy również do śledzenia zakładki zaproszenia: http://biblioteka.gorakalwaria.pl/651-Zaproszenia.htm

 

Środowisko przyrodnicze gminy Góra Kalwaria

Środowisko przyrodnicze gminy Góra Kalwaria

Gmina Góra Kalwaria leży na obszarze Niziny Środkowo - Mazowieckiej, na której strukturę składają się dwa mezoregiony: Dolina Środkowej Wisły obejmująca odcinek od Warszawy do Puław. Do tego mezoregionu zaliczamy wydmowy taras piaszczysty oraz niższy łąkowy taras zalewowy.

W okolicach Czerska posiada szerokość ok. 10 km i tworzą ją szerokie tarasy rzeki Wisły zbudowane z mad (iły i piaski) oraz Równina Warszawska: ciągnie się od Warszawy po dolinę Pilicy, po lewej stronie Doliny Środkowej Wisły. Jest to zdenudowana powierzchnia akumulacji lodowcowej.

Intensywnie wykorzystywana rolniczo z wysokim udziałem warzywnictwa, sadownictwa i uprawy kwiatów.

Gmina Góra Kalwaria dysponuje wieloma walorami środowiska naturalnego, których utrzymanie jest niezwykle istotne, ponieważ stanowią razem z kompleksami zabytkowymi najważniejszą atrakcję przyciągającą osoby zainteresowane rekreacją jak również osiedlaniem się na terenie gminy. Do walorów tych zaliczymy:

Chojnowski Park Krajobrazowy i jego otulinę.    

Rezerwat Łachy Brzeskie - jest to jedyny rezerwat przyrody na terenie gminy Góra Kalwaria, ochroną objęto wyspy, łachy piaszczyste, wody płynące Wisły o łącznej powierzchni 476,31 ha.

Malownicze położenie na skarpie wiślanej z widokiem na pradolinę Wisły - w obszarze, której ustalone jest ograniczenie zabudowy do niezbędnej zabudowy siedliskowej oraz zachowanie wglądu ze skarpy w dolinę Wisły.

Pomniki przyrody - których na terenie gminy znajduje się 19– są to:

 •  Dęby szypułkowe
 •  Klony zwyczajne
 •  Topola czarna
 •  Lipa drobnolistna
 •  Buk zwyczajny
 •  Topola biała
 •  Jezioro Czerskie


Przyrodnicze ciągi ekologiczne dolin rzek - Wisły, Małej, Czarnej, Zielonej i Cedronu oraz ciąg łączący dolinę Wisły z Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym - wymagające zachowania zalesienia na terenach przyległych.

Kompleksy leśne na terenie gminy, co, do których przewiduje się: dolesianie na terenach przyległych do lasu lub stanowiących enklawy, realizację przez inwestorów przemysłowych pasów zieleni izolacyjnej na obrzeżach ich terenów, ochronę i dolesianie w obrębie strefy uciążliwości wysypiska odpadów Łubna 1 .

Ogółem na terenie gminy znajduje się 7 703 ha obszarów prawnie chronionych, z czego 226,7 ha stanowią rezerwaty przyrody.

Charakterystyka klimatu gminy Góra Kalwaria:

Klimat: umiarkowany
Średnia temperatura powietrza w zimie: 2,9 oC
Średnia temperatura powietrza w lecie: 18,6 oC

W skali rocznej:
średnia temperatura powietrza: 7,8 oC
liczba dni z mrozem: od 30 do 50 dni
liczba dni z przymrozkami: od 100 do 110 dnidługość okresu wegetacyjnego: od 210 do 220 dni

Roczna suma opadów: 530 mm

Dane statystyczne

Dane statystyczne

Gminę Góra Kalwaria zamieszkiwało, wg danych statystycznych na 31.12.2010 r., 25017 osób, co stanowiło prawie 16% ludności powiatu piaseczyńskiego (161 160) i prawie 0,5% ludności województwa mazowieckiego (5 242 911). Wskaźnik gęstości zaludnienia jak na gminę miejsko - wiejską z przeważającymi terenami rolniczymi jest stosunkowo duża i wynosi 173 osoby/km2. Była on mniejsza co prawda od średniej powiatowej - 260 osoby/km2 ale większa od średniej wojewódzkiej - 143 osoby/km2.Wśród gmin powiatu piaseczyńskiego, gmina Góra Kalwaria zajmuje 2 lokatę pod względem liczby ludności (na 6 gmin). Największą miejscowością gminy jest oczywiście Góra Kalwaria (11 428 mieszkańców - ponad 40% wszystkich mieszkańców gminy) i jest ona trzecim co do wielkości miastem powiatu piaseczyńskiego po Piasecznie i Konstancinie - Jeziornej.

GÓRA KALWARIA ....

GÓRA KALWARIA ....

Gmina Góra Kalwaria leży na pograniczu Równiny Warszawskiej i doliny środkowej Wisły, w centralnej części województwa mazowieckiego. Od granic Warszawy dzieli ją ok. 20 km (35 km od centrum). Odległość z miasta Góra Kalwaria do stolicy powiatu w Piasecznie wynosi ok. 15 km.

Sąsiaduje z gminami:

 • od północy - Konstancinem-Jeziorną i Piasecznem
 • od wschodu - Karczewem (przez Wisłę)
 • od południa - Chynowem i Warką
 • od zachodu – Prażmowem.


Największym atutem gminy jest jej położenie. Niedaleko Warszawy, na skrzyżowaniu szlaków (drogowych i kolejowych) wschód – zachód i północ – południe. Rolniczy charakter południowej części (malowniczy kompleks sadów i lasów) kontrastuje z przemysłową północą. Pośrodku leży Góra Kalwaria – główny ośrodek mieszkaniowy, przemysłowy i administracyjny gminy. Strefa północna (rejon wsi Baniocha) to tereny przeznaczone głównie pod działalność usługową, np. hale magazynowe i hurtownie oraz przemysł nieuciążliwy dla środowiska. Nie wyklucza się jednak budownictwa mieszkaniowego – szczególnie na zachodzie strefy.

Istnienie w tym rejonie największego w Polsce wysypiska śmieci zmusza wciąż do stawiania nowych pytań o przyszłość tego rejonu. Południowa część gminy przewidziana jest pod inwestycje sportowo – rekreacyjne oraz budownictwo mieszkaniowe.

Istnieją tu również sprzyjające warunki dla przemysłu przetwórczego. Zagłębie owocowo –sadownicze (największe w Europie) zapewnia stabilne dostawy surowca. Gmina posiada wiele walorów krajoznawczych i przyrodniczych, z których najważniejsze to malownicze położenie na skarpie wiślanej z widokiem na pradolinę Wisły, historyczne zespoły urbanistyczno – budowlane w mieście Góra Kalwaria i Czersku.

Rzeźba terenu

Rzeźba terenu

W ujęciu regionalnym teren gminy Góra Kalwaria stanowi południową część Kotliny Warszawskiej.

W obrębie Kotliny Warszawskiej występują dwie duże jednostki morfologiczne, które w terenie odgraniczają się wyraźną krawędzią - skarpą wiślaną.

Dolina Wisły. W obrębie tej jednostki morfologicznej można wyznaczyć:
a) wyższy taras nad zalewowy,
b) niższy taras nad zalewowy,
c) wyższy taras zalewowy,
d) niższy taras zalewowy

Są to:
1) dolina Wisły,
2) wysoczyzna morenowa (lodowcowa)

Wysoczyznę morenową tworzy prawie płaska powierzchnia. Jest ona wyniesiona na wysokość ok. 117 m n.p.m. i opada w kierunku wschodnim ku Wiśle.

W obrębie wysoczyzny wyróżnić można ponadto:
a) wzgórza moren czołowych,
b) równinę jeziorną,
c) formy dolinne.

Stosunki wodne

Stosunki wodne

Cała powierzchnia Gminy Góra Kalwaria znajduje się w dolinie rzeki Wisły, której długość odcinka na terenie gminy wynosi 21 km. Do największych cieków płynących przez teren gminy oprócz tego należą: rzeka Cedron, rzeka Czarna, rzeka Mała. Na terenie gminy Góra Kalwaria znajduje się końcowy, dolny odcinek Czarnej. Czarna wpływa na teren gminy Góra Kalwaria ok. 750 m na południe od miejscowości Kiełbaska, płynie wzdłuż drogi przebiegającej przez tę miejscowość w kierunku północnym.

Źródła Cedronu jak i jego ujście znajduje się na terenie gminy. Jego źródliska znajdują się pomiędzy Kolonią Sobików a Krzymowem w centralnej części analizowanego obszaru. Cedron płynie początkowo w kierunku południowo-wschodnim, przepływa pod drogą krajową nr 50, płynie dalej w tym kierunku, aż do okolic Linina, gdzie przepływając pod drogą krajową nr 79 wpływa do doliny Wisły, zmieniając kierunek początkowo na północnowschodni, a od Czerska na północny. Płynie dalej wzdłuż skarpy Wiślanej i na wysokości Góry Kalwarii zasila Wisłę. Źródła Małej znajdują się w centralnej części terenu pomiędzy Krzakami Czaplinkowskimi a Kolonią Sobików, płynie przez miejscowości Ługówka i Sierzchów w kierunku północno-zachodnim, na północ od Kątów opuszcza teren gminy Góra Kalwaria.

Na terenie gminy występują takie cieki jak jeziora ( Jezioro Czerskie) natomiast nie występują sztuczne zbiorniki wodne.

Powierzchnia gminy Góra Kalwaria wynosi 14 500 ha. Gmina Góra Kalwaria jest gminą miejsko-wiejską a więc w jej skład oprócz terenów miejskich wchodzą również jednostki osadnicze o charakterze wiejskim.

Użytkowanie gruntów na terenie gminy Góra Kalwaria jednoznacznie wskazuje na jej rolniczo-przemysłowy charakter. Ponad 61% powierzchni gminy stanowią użytki rolne. Stąd też na terenie gminy w największym stopniu rozwinięte jest rolnictwo - głównie sadownictwo. Przemysł skoncentrowany jest tak naprawdę jedynie wokół miasta Góra Kalwaria i miejscowości Baniocha. Stosunkowo duży odsetek powierzchni gminy stanowią lasy - 19%. Jednakże gmina nie odgrywa jakiejś zasadniczej roli na turystycznej mapie Polski. Powierzchnia gminy stanowi prawie 30% powierzchni powiatu piaseczyńskiego i należy do jednej z większych z sześciu gmin wchodzących w skład powiatu.