Panel Mieszkańcaemailemail

Wypełnij deklarację

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria informuje, że stawki opłat za odpady wynoszą odpowiednio:

- za odpady segregowane 33,86 zł od osoby miesięcznie, 

NIE MA MOŻLIWOŚCI NIESEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH.

W PRZYPADKU GDY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNEJ KOMPOSTUJE ODPADY W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM BURMISTRZ ZWALNIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. W TAKIM PRZYPADKU NALEŻY ZŁOŻYĆ NOWĄ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAI KOMUNALNYMI. DEKLARUJĄC KOMPOSTOWANIE. KWOTA ZWOLNIENIA W TAKIM PRZYPADKU WYNOSI 1,61 ZŁ OD OSOBY.

W przypadku gdy posiadają Państwo aktualną Kartę Dużej Rodziny istnieje możliwość uzyskania 10% zniżki na osobę w przypadku zadeklarowania segregacji odpadów komunalnych. 

Aby zniżka była odliczona od ogólnej kwoty opłaty należy uzupełnić punkt E deklaracji wpisując numery kart dużej rodziny oraz poprawnie uzupełnić punkt E1.

Warunkiem koniecznym do korzystania z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz naliczenia opłaty jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 6m ust. 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Na podstawie art. 6m ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Ponadto zgodnie z art. 6i ust 2 w/w ustawy w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Deklarację można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria, przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres urzędu, lub drogą elektroniczną za pomocą panelu mieszkańca.

W przypadku składania deklaracji osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego deklarację można pobrać ze strony  www.gorakalwaria.odpadywgminie.com lub w Urzędzie  Miasta i Gminy Góra Kalwaria na biurze obsługi mieszkańców lub w pokoju 107.

W przypadku składania deklaracji za pomocą panelu mieszkańca należy wejść na stronę internetow www.gorakalwaria.odpadywgminie.com Panel dostępny jest pod przyciskiem „złóż deklarację”. Aby uzyskać login i hasło do Panelu Mieszkańca należy zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria .

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu w terminie do 14 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne, na indywidualne konto bankowe

np. opłatę za miesiąc maj należy uiścić do dnia 14 czerwca danego roku.

(Uchwała Rady Miejskiej Góry Kalwarii Nr XXVI/209/2016 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości).


Więcej informacji można uzyskać pod numerem infolinii odpadowej:

/22/ 727-13-76 czynnej w godzinach pracy urzędu

oraz pod adresem e-mail: reklamacje.odpady@gorakalwaria.pl

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ 
Góra Kalwaria