Panel Mieszkańcaemailemail

Wypełnij deklarację

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria informuje, że stawki opłat za odpady wynoszą odpowiednio:

- za odpady segregowane 33,86 zł od osoby miesięcznie,

- za odpady niesegregowane 67,72 zł od osoby miesięcznie.

W przypadku gdy posiadają Państwo aktualną Kartę Dużej Rodziny istnieje możliwość uzyskania 10% zniżki na osobę w przypadku zadeklarowania segregacji odpadów komunalnych. 

Aby zniżka była odliczona od ogólnej kwoty opłaty należy uzupełnić punkt E deklaracji wpisując numery kart dużej rodziny oraz poprawnie uzupełnić punkt E1.

Warunkiem koniecznym do korzystania z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz naliczenia opłaty jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 6m ust. 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Na podstawie art. 6m ust. 2 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Deklarację można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria, przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres urzędu, lub drogą elektroniczną za pomocą panelu mieszkańca.

W przypadku składania deklaracji osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego deklarację można pobrać ze strony  www.gorakalwaria.odpadywgminie.com lub w Urzędzie  Miasta i Gminy Góra Kalwaria na biurze obsługi mieszkańców lub w pokoju 107.

W przypadku składania deklaracji za pomocą panelu mieszkańca należy wejść na stronę internetow www.gorakalwaria.odpadywgminie.com Panel dostępny jest pod przyciskiem „złóż deklarację”. Aby uzyskać login i hasło do Panelu Mieszkańca należy zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria .


Więcej informacji można uzyskać pod numerem infolinii odpadowej:

/22/ 727-13-76 czynnej w godzinach pracy urzędu

oraz pod adresem e-mail: reklamacje.odpady@gorakalwaria.pl

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ 
Góra Kalwaria